Sulje

Käyttöehdot - GameResultsOnline.com

1. PALVELUN YLEISKUVAUS

Evenia Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") ylläpitämä GameResultsOnline-palvelu on kuluttajille (jäljempänä “Kuluttajat”) ja urheiluyhteisöille (jäljempänä “Yhteisöt”) tarkoitettu internetissä toimiva urheilutapahtuman järjestämisen suunnittelu- ja viestintäpalvelu (jäljempänä “Palvelu”). Kuluttajat ja Yhteisöt ovat yhdessä Palvelun Käyttäjät (jäljempänä “Käyttäjä”).

Palvelua voi käyttää urheilutapahtumien suunnitteluun ja hakemiseen, osallistujien ilmoittautumiseen sekä viestintään ja tiedottamiseen. Lisäksi Yhteisöt voivat rekisteröityä Palveluun ja sivuston kautta kertoa Kuluttajille ajankohtaisista asioista, kuten tapahtuman tuloksista, tulevista tapahtumista, yhteistyökumppaneista ja tilastoista. Palvelu on vapaasti kuluttajien käytettävissä. Rekisteröitymällä Palveluun Kuluttaja voi edustaa Yhteisöä ja yhteisön puolesta luoda urheilutapahtumia ja päivittää siihen liittyviä tietoja. Sivustolle syötetyt tiedot ovat syöttämisen jälkeen Palvelun käytössä olevaa aineistoa (jäljempänä “Sisältö”).

Palvelun julkinen puoli on ilmainen. Yhteisöille tarjottavat tapahtumanhallintapalvelut ovat maksullisia.

 

2. PALVELUNTARJOAJA

Evenia Oy (Y-tunnus 2564706-2)
servicedesk@gameresultsonline.com

3. VOIMASSAOLOMÄÄRÄYKSET

3.1 EHTOJEN VOIMAANTULO

Avaamalla Palvelun Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Käyttäjällä ole oikeutta käyttää Palvelua. Palveluntarjoajan taholta ehdot astuvat voimaan, kun Käyttäjän rekisteröityminen Palveluun on hyväksytty.

Nämä ehdot ovat jatkuvasti nähtävänä ja toisinnettavana Palvelun Internet-sivuilla.

3.2 KÄYTTÖOIKEUDEN VOIMASSAOLO

Käyttäjän käyttöoikeus Palveluun on voimassa toistaiseksi, kunnes käyttöoikeus Palveluntarjoajan toimesta irtisanotaan tai Palvelun tarjoaminen päättyy. Palveluntarjoaja voi irtisanoa tämän sopimuksen tai lopettaa palvelun tarjoamisen ilman irtisanomisaikaa tai etukäteisvaroitusta. Palveluntarjoaja voi näissä tapauksissa poistaa kaikki Käyttäjän tiedot Palvelusta. Palveluntarjoaja voi irtisanoa Käyttäjän käyttöoikeuden myös ilmoittamalla siitä Palvelun Internet-sivuilla.

4. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

4.1 KÄYTTÖOIKEUS

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevien lakien ja hyvien tapojen mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä, linkittämättä tai välittämättä Palvelussa Sisältöä, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista.

4.2 KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA

Julkinen puoli palvelusta ei vaadi rekisteröintiä. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä vakuuttaa antaneensa itseään koskevat tiedot totuuden mukaisesti. Käyttäjä saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään ne huolellisesti ja olemaan paljastamatta niitä muille. Käyttäjä vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä sitoutuu viivytyksettä ilmoittamaan Palveluntarjoajalle, mikäli hänen salasanansa tulee tahattomasti ja/tai oikeudettomasti kolmannen tietoon.

4.3 KÄYTTÄJÄN VASTUU TUOTTAMASTAAN SISÄLLÖSTÄ

Käyttäjä on yksin vastuussa kaikesta Sisällöstä, jonka hän syöttää, tallentaa tai muutoin laittaa Palveluun. Käyttäjä vastaa erityisesti siitä, että Käyttäjän Palveluun laittama Sisältö eivät riko kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia, eikä liikesalaisuuksia, salassapitosopimuksia, vaitiolovelvollisuutta tai muita vastaavia lakien tai sopimusten määräyksiä.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat Palveluntarjoajaa tai sen työntekijää vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat käyttöehtojen vastaisesti Palveluun laitetusta Sisällöstä.

4.4 KÄYTTÄJÄN VASTUU LAITTEISTA JA PALVELUN KÄYTÖSTÄ

Käyttäjä vastaa omalta osaltaan Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle, kolmannelle osapuolelle tai yleiselle tietoverkolle. Haittaa, häiriötä tai vahinkoa mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot ovat välittömästi irrotettava verkosta. Käyttäjä vastaa myös siitä, että hän ei käytä Palvelua siten, että siitä aiheutuisi haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle, kolmannelle osapuolelle tai yleiselle tietoverkolle, eikä siten että käyttö loukkaisi Palveluntarjoajan tai kolmansien oikeuksia.

Mahdollisissa väärinkäytöstilanteissa Käyttäjän käyttäjätunnus voidaan sulkea ilman ennakkovaroitusta.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat Palveluntarjoajalle Käyttäjän käyttöehtojen vastaisesta Palvelun käyttämisestä.

5. OIKEUDET PALVELUUN JA SEN SISÄLTÖÖN

Kaikki oikeudet Palveluun ja kaikkeen sen Sisältöön, olivatpa sisältö ja oikeudet minkä laatuisia tahansa, kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palvelun ja Sisällön käyttäminen muutoin kuin näiden ehtojen nimenomaisesti sallimalla tavalla on kielletty ilman Palveluntarjoajan erillistä kirjallista lupaa.

Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle pysyvän ja vastikkeettoman ja rajoittamattoman käyttöoikeuden käyttää, kopioida, muuttaa, luovuttaa, julkaista, levittää, myydä ja kaikin tavoin hyödyntää sekä tarvittaessa poistaa ja hävittää kaikkea sisältöä, jonka Käyttäjä on Palveluun laittanut. Palveluntarjoajalla on myös oikeus käyttää Palveluun laitettuja Sisältöjä omien palvelujensa markkinoinnissa. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa oikeuksiaan osittain tai kokonaan edelleen kolmannelle osapuolelle.

Kaikki Palvelun tuotot kuuluvat yksinomaan Palveluntarjoajalle.

6. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET, VELVOLLISUUDET JA VASTUUNRAJOITUKSET

6.1 PALVELUN, SISÄLLÖN JA KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOSOIKEUS

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun toimintaa ja näitä käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta lähettää Käyttäjälle sähköpostilla tai tekstiviestillä tietoa sellaisista muutoksista palvelussa, jotka vaativat Käyttäjän huomiota.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnoittelua sekä maksuperusteita. Muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa Palvelun www-sivuilla tai Käyttäjälle lähetettävällä sähköpostilla.

Palveluntarjoajalla on oikeus muokata tai lainata Sisältöä joko osittain tai kokonaan. Palveluntarjoaja päättää Käyttäjän toimittaman Sisällön tai sen osien julkaisemisesta eli moderoi Sisältöä. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta syötetyn Sisällön julkaisemiseen. Palveluntarjoaja ei palauta materiaalia, kuten esimerkiksi kuvia tai kirjoituksia, jotka Käyttäjä on pyynnöstä tai pyytämättä Palveluntarjoajalle toimittanut.

Palveluntarjoajalla on omistus- ja tekijänoikeus sivustoihin ja niiden toteutukseen eikä Käyttäjällä tai kenelläkään muulla ole oikeutta osaksikaan kopioida tai käyttää sivustoja tai niiden ideaa omaan tarkoitukseensa tai muihin Palvelun oikeuksia loukkaavaan toimintaan. Palveluntarjoaja pidättää kaikki oikeudet sivustoihin ja niiden sisältöön. Palveluntarjoaja voi lopettaa palvelun tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta, ja Palveluntarjoaja voi näissä tapauksissa poistaa kaikki käyttäjän tiedot.

Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin Palveluun syötettyjen tietojen oikeellisuudesta, paikkansapitävyydestä, virheettömyydestä tai laadusta. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta sellainen materiaali, jonka se arvioi sisältävän loukkaavaa, manipuloivaa, rikollista tai muuten epäsopivaa tekstiä tai elementtejä.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun Sisällön perusteella tehtävien johtopäätösten tai toimenpiteiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä, mm. menetetyn liikevoiton tai maineen menetyksen.

6.2 PALVELUN HÄIRIÖTILANTEET JA VASTUUNRAJOITUS

Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun toiminnassa keskeytyksettä. Palvelutarjoaja ei kuitenkaan anna mitään takuuta Palvelun virheettömyydestä tai toimivuudesta eikä vastaa mahdollisista käyttökatkoksista. Palveluntarjoaja ei vastaa järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä, tai muista syistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Palvelun tarjoaja ei muutoinkaan ole vastuussa Käyttäjän palveluun tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä.

Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin korjaamaan Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

6.3 VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUDEN RAJOITUS

Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan maksullisten palveluiden osalta tuottamuksellaan Käyttäjälle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä on Käyttäjän yhden (1) kuukauden ajalta Palveluun käyttämänsä rahan määrä. Vahingonkorvausta on vaadittava Palveluntarjoajalta kuukauden kuluessa siitä, kun Käyttäjä havaitsi tai Käyttäjän olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Maksuttomien palveluiden osalta Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Käyttäjälle aiheutuvista vahingoista.

7. TIETOJEN REKISTERÖINTI JA KÄYTTÖ

Palveluntarjoaja rekisteröi Käyttäjän itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot käyttäjätietokantaan. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi käyttäjäkohtaista tietoa profiilirekisteriin. Palveluntarjoaja noudattaa voimassaolevia tietosuojalainsäädännön määräyksiä henkilötietoja käsitellessään. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille ilman Käyttäjän lupaa muuten kuin lain sallimissa puitteissa. Rekisteröityjä tietoja käytetään Palveluun liittyviin tarkoituksiin ja mahdolliseen käytön ja Käyttäjien tilastointiin. Tiedot säilytetään suojattuina siten, että tietoja voidaan käyttää vain määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Rekisteriseloste on saatavilla Palvelun internet-sivuilla.

Nämä käyttöehdot hyväksymällä Käyttäjä antaa suostumuksensa tässä kohdassa ja Palvelua koskevassa rekisteriselosteessa (kts. myös rekisteriseloste) tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyyn.

8. FORCE MAJEURE ELI YLIVOIMAINEN ESTE

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta, mikäli velvoitteen täyttämättä jättäminen ja/tai vahinko on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. sotaa, luonnonmullistusta, onnettomuutta, lakkoa, yleistä tietoliikenteen häiriötä tai muuta sen kaltaista vaikeasti ennakoitavaa seikkaa, jota osapuolen ei kohtuudella voida katsoa voineen välttää tai voittaa.

Ylivoimaisen esteen olemassaolosta, syystä ja sen lakkaamisesta on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä myös Palveluun liittyvillä www-sivuillaan.

9. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITATAPAUKSET

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Näistä ehdoista mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Pirkanmaan käräjäoikeus.

Rekisteröinti

Anna seuran nimi

Seuran nimi*

Käyttäjätilin tiedot

Etunimi*
Sukunimi*
Sähköposti*
Puhelinnumero

Salasana*
Vahvista salasana*

Tapahtuman tiedot

Tapahtuman nimi*
Laji*
Joukkueiden lukumäärä*
Alku pvm*
Loppu pvm*
Maa*
Kaupunki*


Käyttöehdot


Kirjoita tekstikenttään kuvassa näkyvä teksti. Varmistamme näin, että olet oikea henkilö, etkä tietoja kalasteleva robotti.


GameResultsOnline.com
servicedesk@gameresultsonline.com
+358 44 7599 554
© 2024 GameResultsOnline.com